ايران زخمي تاريخ

ايران زخمي تاريخ

يادم نمي رود ...


از کدام يورش تکه پاره شد


 کودک  ِ تن خسته از جنگ ما؟


                       آي ! خوابيده ـ اهرمن!


                  اي دو چندان باد ننگ


              سرزمين من هنوز


                     غرق خون ِ فرزندان منست


                        اي دوصد لعنت


                           برين افريت ِ جنگ


                               « ايران ِ بادهاي مهاجم »


                                     خاک ات،


                                     انبوه ِ هزاران قلب تپنده است . . .


                          بر جاي جاي تنت،


                                             هزارنقش تازيانه ي دژخيم. 


                                 هنوز يادم نرفته است !!


                      با کوچه هاي تو،


                              با خيابانهاي غرق به خونت،


                              با ديوارهاي فرو ريخته !


                                       چه کرد اين خوابيده اهرمن. . . 


                    با آواري از مرگ 


                      مي پيچد در گوش من


                      هجوم راکد هاي اهرمن


                                  و مسلسل هاي خودکار هواپيماها


                                   بر آسفالت کوچه و  خيابان . . . 


                                  هنوز عزا دار ِ توام اي وطن


                                                          غريبه ي سوخته از آتش و آهن  . . . .   


                                                                        


 


    ح ـ ب        تـــــوهـــــــم


05


09


1386

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد