گريه شبانه ...

گريه شبانه ...

ره گذار کوچه هاي باراني ،


خيس ،


نگاه ات مي کنم ! ؟


روزي ، 


شايد بيايي ! ؟


*** 


حرفي بزن!


از هرم آفتاب پرم، 


نگاه ات مي کنم ، 


تا موج نشين سحر ، 


با گريه ،آه ات مي کنم ... 


***باران گرفت ، 


چشمان مرا ، 


طرفي بزن !! 


سر کوچه ات ،


هنوز منتظرم ! 


حرفي بزن !؟***نگاه کن !


به ابرها ، 


به آسمان ، 


به نور ماه ، 


به شور شمع،


به چشم هاي بي پناه ! ؟


***


تو از زمين نيامدي !؟


زمين  !!  ؟؟


پر از دسيسه است !


پر از سکوت ناب ناب ! ؟ 


پر از هواي خون و خاک ،


سئوال هاي بي جواب ...!؟


***


خيس ، 


نگاه ات مي کنم 


ح ب 


توهم


3 آبان


1394

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد