يقين گم شده ...

يقين گم شده ...

هيچ کس نخواهد فهميد ، 


در کدام سرزمين ، 


يک قطره باران ، 


چه خواهد کرد ! ؟


 


کدام شب ، 


کودکي ، 


آرام خوابيد !؟ 


کدام باغ ، 


از عطر رفاقت ، 


پر شد !؟ 


کدام مادر ، 


آرام خوابيد !؟ 


 


در کوچه ، 


در خيابان ، 


بوي خيانت ! 


بوي خون مي آيد !! ؟؟


چرا سحر نمي تابد ؟


 


کجاست ، 


صداي باران و بهار ؟ 


ميان افيون و غبار ؟؟ !!


 


" اي يقين گم شده !


بازت نمي يابم  "


پيامي فرست !؟ 


هر چه بادا باد !


دير سالي ست ، 


ايمان فلک ، 


رفته به باد... !! ؟؟


 


ح ب 


توهم


25


خرداد


1395نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد